Phần thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ cấp thành phố của đơn vị Nguyễn Hiền (Ngày 12/4/2018)